Všeobecné podmínky používání aplikace a webových stránek
(dále jen „Podmínky“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatelem Aplikace a Portálu přístupných na internetové adrese www.terminum.cz je společnost iPromotion s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, okres Praha Hl.m., PSČ 150 00, IČ: 248 27 088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177991 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Poskytovatel provozuje Aplikaci a Portál v souvislosti se svou obchodní činností.
 3. Podmínky upravují přístup a používání Aplikace a Portálu a jejich služeb. Podmínky jsou závazné pro všechny osoby, které mají v Aplikaci a na Portálu registrovaný uživatelský účet, nebo jakkoli užívají Aplikaci a Portál či jakékoli služby Aplikace a Portálu, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.
 4. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud používáte služby jménem právnické osoby, souhlasíte, že bude i tato právnická osoba těmito Podmínkami vázána. Proto doporučujeme si tyto Podmínky pozorně prostudovat.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky jednostranně a bez předchozího upozornění změnit v případě, že si tuto změnu vyžádá změna právního řádu České republiky, potřeba ochránit zájmy Uživatelů nebo/ a provoz a funkčnost Aplikace a Portálu, případně jiné provozní důvody.
 6. Podmínkou používání Aplikace a Portálu je stažení Aplikace a vytvoření účtu na webových stránkách - Portálu anebo registrace uživatele prostřednictvím Aplikace nebo Portálu. Na používání Aplikace a Portálu je potřebné přihlášení uživatele. Uživatel je oprávněný používat všechny funkce Aplikace a Portálu (například: prohlížení a filtrování zboží a služeb podle druhu, vyhledávání zboží a služeb prostřednictvím vyhledávače atd.), přičemž tyto funkce mohou být průběžně měněny nebo nahrazeny jinými.
 7. Aplikace a Portál a jejich služby jsou uživateli zpřístupněny bezplatně.
 8. Přestože je tato Aplikace a Portál k dispozici bezplatně, činí Poskytovatel veškeré kroky k tomu, aby nedocházelo k žádnému poškozování uživatelů a jejich práv. Poskytovatel se řídí veškerými právními předpisy, které jsou mu v souvislosti s poskytováním/provozováním Aplikace a Portálu známy.

DEFINICE

 1. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která využívá služeb Aplikace a Portálu a která na své jméno a svoji emailovou adresu zaregistruje projekt v/na Aplikaci či Portálu.
 2. Projektem se rozumí zaregistrovaný prostor na Portálu www.terminum.cz s Aplikací na unikátní emailovou adresu.

VLASTNOSTI APLIKACE A PORTÁLU

 1. Aplikace/Portál slouží k evidenci účtenek, dokladů, faktur, záručních listů, kupních smluv atd. za účelem jejich archivace, archivace rozhodných termínů
 2. možnost připojovat externí dokumenty
 3. historie událostí – v rámci služeb bude uživateli v měsíčním intervalu zasílána notifikace obsahující výpis z účtu uživatele

PROVOZNÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovatel zajistí pro uživatele:
  • provoz Aplikace a Portálu,
  • nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu,
  • odpovídající technickou podporu,
  • Poskytovatel Aplikace a Portálu bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Aplikace a Portálu, mimo plánovaných odstávek.
 2. Uživatelé nesmějí do systému umisťovat
  • obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána (soubory odporující těmto podmínkám budou vymazány),
  • informace, které by mohly poškodit dobré jméno Poskytovatele či jeho pracovníků,
  • obsah, který je v rozporu s dobrými mravy (především obsah, který je hanlivý, urážlivý, podvodný nebo jinak nevhodný). Případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
 3. Jestliže uživatel poruší tento zákaz, Poskytovatel je oprávněn okamžitě smazat všechna uživatelova data. Uživatel odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla. Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah nahraných souborů.
 4. Za obsah nahraných souborů je zodpovědný uživatel, který je na Aplikaci či Portál nahrál.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace a Portálu. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu Aplikace a Portálu Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.)
 6. Uživateli není povoleno prodávat, pronajímat nebo jinak poskytovat služby Aplikace a Portálu nebo jejich části.
 7. Přihlašovací údaje (email a heslo) nesmí být uživatelem nikomu sděleny ani nikde zveřejněny, jsou nepřenosné a jsou jen pro jednoho uživatele.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit počet registrovaných uživatelů a evidovaných a archivovaných dokumentů.
 9. Používáním služeb nenabývá uživatel žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje. Obsah služeb nemůže uživatel používat, pokud nezíská svolení jeho vlastníka nebo jiné, pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto Podmínky neudělují uživateli právo používat žádné značky ani loga používaná ve službách Poskytovatele. Uživatel nesmí odstraňovat, zakrývat či upravovat žádné právní doložky či oznámení, které se ve službách Poskytovatele zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.
 10. Služby smí uživatel využívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby mu mohou být Poskytovatelem pozastaveny nebo ukončeny v případě, že uživatelovo jednání není v souladu s Podmínkami či zásadami Poskytovatele nebo pokud se vyšetřuje podezření z nepřípustného jednání.
 11. Každý registrovaný uživatel je odpovědný za zabezpečení jeho hesla, které používá pro přístup ke službám. Každý uživatel nese odpovědnost za jakékoliv činnosti pomocí jeho účtu, bez ohledu na to, zda tuto činnost provedl sám či byla provedena s jeho souhlasem. V případě jakéhokoliv neoprávněného použití účtu má uživatel povinnost neprodleně informovat Poskytovatele.

ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY

 1. Služby Aplikace a Portálu jsou vzhledem ke své bezplatnosti poskytovány na bázi „jak jsou“, tedy bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Poskytovatel nezaručuje, že budou služby Aplikace a Portálu poskytovány včas, bez přerušení a chyb. Na služby Aplikace a Portálu se nevztahují žádné záruky.
 2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou, náhodnou, zvláštní, následnou či jinou škodu, včetně ušlého zisku, poškození dobrého jména nebo dat nebojiných nehmotných ztrát, které vznikly nebo souvisejí s používáním Služeb. Jediným prostředkem nápravy v případě uživatelovi nespokojenosti je ukončení používání Služeb.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či únikem informací v průběhu přenosu dat do/z Aplikace a Portálu či po dobu jejich uskladnění na serveru.
 4. Poskytovatel neručí za zachování obsahu v Aplikaci či Portálu, a to ani dat umístěných uživateli, ani dat umístěných Poskytovatelem. Poskytovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného do Aplikace a Portálu a činí-li tak dobrovolně, nezakládá se tím právo uživatele na zálohování či jiná související práva.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Uživatel v souvislosti s užíváním Aplikace a Portálu uděluje Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 2. Poskytovatel je na základě uživatelova souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat uživatele Aplikace a Portálu prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o zboží, produktech a o službách Poskytovatele a jeho obchodních partnerů, případně za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů realizovaných Poskytovatelem a/anebo jeho obchodními partnery.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele Aplikace a Portálu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a údaje o uživatelem prohlíženém zboží prostřednictvím Aplikace a Portálu a uložených dokumentech, a to během celé doby používání Aplikace a Portálu uživatelem a za účelem poskytování informací, údajů a materiálů týkajících se zboží a služeb Poskytovatele, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení a provádění marketingových a spotřebitelských průzkumů.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že data jím vložená do aplikace budou archivována.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely další komunikace a pro marketingové účely Poskytovatele.
 4. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné a Poskytovatel nemá právní nárok na jejich získávání. Máte právo na informace, odpis a opravu vašich osobních údajů a to prostřednictvím Aplikace a Portálu.
 5. Poskytovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje uvedené při registraci použije jen na výše uvedené účely. Vaše osobní údaje budou poskytovány subjektům spolupracujícím s Poskytovatelem, tj. jiným provozovatelům, třetím stranám a zprostředkovatelům ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, přičemž může dojít k přeshraničnímu přenosu vašich osobních údajů.
 6. Poskytovatel přijal nezbytná opatření k ochraně jím spravovaných osobních údajů

PROVOZ SLUŽBY APLIKACE A PORTÁLU

 1. V případě výpadku provozu aplikace Poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou v důsledku poškození, ztráty nebo úniku dat, neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpracovávat data vložená do systému uživatelem za účelem zobrazování reklamy.
 3. V případě, že se na svůj účet uživatel nepřihlásí po dobu 12 měsíců, Poskytovatel uživatele upozorní na nečinnost v projektu. Od této doby běží lhůta dalších 30 dnů,během které se uživatel musí přihlásit na svůj účet. Pokud se nepřihlásí, Poskytovatel má právo odstranit ze serveru celý účet i s vloženými daty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit uživateli služby Aplikace a Portálu v případě, že uživatel jakkoli porušuje tyto Všeobecné podmínky. Před pozastavením služeb Poskytovatel pošle uživateli upozornění na email.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných podmínek poskytování služeb Aplikace a Portálu. V případě velkých změn Všeobecných podmínek Poskytovatel upozorní uživatele na změnu. Aktuální všeobecné podmínky poskytovatel trvale vystaví na www.terminum.cz.
 3. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2013